Wijkbudgetten: voor doeners met een hart voor de buurt

mei 4 2010

Het district Antwerpen startte afgelopen jaar met de invoering van wijkbudgetten in de wijken Kiel, Linkeroever en Dam. Met de wijkbudgetten biedt het district  inanciële ondersteuning aan bewoners die het beste voor hebben met hun buurt. De eerste reeks projecten die via de wijkbudgetten worden gerealiseerd, zijn goedgekeurd. De bewoners die deze voorstellen indienden, ondertekenen op 4 mei 2010 een buurtcontract.
Het district Antwerpen voorziet in zijn bestuursakkoord 2007-2012 de mogelijkheid van bewonersparticipatie onder de vorm van wijkbudgetten. Onder wijkbudgetten wordt verstaan dat het districtsbestuur financiële middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van projectvoorstellen op initiatief van burgers. Deze financiële ondersteuning moet burgers de kans geven om samen met de buren hun leefomgeving naar eigen inzicht mee in te richten, om zo de sociale samenhang van de buurt te versterken. Tussen september 2009 en april 2010 liepen proefprojecten in de wijken Kiel, Linkeroever en Dam.
De eerste resultaten
In de drie proefwijken konden bewoners een buurtvoorstel lanceren. Een dertigtal bewoners grepen die kans en dienden een voorstel voor buurtproject in. Dit resulteerde in heel diverse en uiteenlopende projecten: een tijdelijk jeugdhuis op Linkeroever, fluovestjes voor leerlingen van een school op den Dam of het plaatsen van een herdenkingsplaquette op het Kiel, om er enkele op te noemen.
Sommige projectvoorstellen overstegen de mogelijkheden van het wijkbudget, maar werden toch als waardevol en interessant ervaren. Daarom besliste het districtsbestuur om - bovenop het wijkbudget - verschillende projecten op te nemen en uit te voeren via de reguliere werking van het district. Een volledige lijst met de goedgekeurde projecten vindt u als bijlage.
Alle indieners, wiens project geselecteerd werd, worden uitgenodigd op de plechtige ondertekening van de buurtcontracten, waarin de afspraken tussen indiener en district vastgelegd worden. De ondertekening vindt plaats op dinsdag 4 mei 2010 om 20uur in districtshuis Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen.
Wat is een wijkbudget?
Met deze vergevorderde vorm van bewonersparticipatie wil het district het samenleven in een wijk bevorderen en bewoners aanzetten tot dialoog. Bewoners met een leuk idee voor hun buurt kunnen een voorstel indienen. Voor de leukste voorstellen is er een budget van
maximaal 5 000 euro. In totaal voorziet het district 15 000 euro per wijk, te verdelen over de winnende voorstellen. Het district hoopt later dit jaar ook in andere wijken te starten met deze nieuwe vorm van bewonersparticipatie.
Bevoegde schepen: Joris Giebens | districtsschepen
Perscontact: Inge Sleegers | stedelijk wijkoverleg | inge.sleegers@stad.antwerpen.be | 03 260 91 36

BijlageGrootte
goedgekeurde projecten wijkbudgetten (PDF)67.76 KB